Condicions i política de cancel·lació

POLITICA DE RESERVES I CANCEL·LACIONS CATALÀ

Paga i senyal per part de les persones usuàries

Les persones titulars dels establiments d’allotjament poden exigir a les persones usuàries que efectuïn una reserva, un avançament del preu que s’entén a compte de l’import resultant dels serveis prestats.

En aquest sentit per a formalitzar la reserva al nostre establiment Lotus Priorat, sol·licitem un pagament avançat mínim del 30% del preu total de l’estada.

Cancel·lació de la reserva

1. L’establiment d’allotjament turístic està obligat a informar la persona usuària, abans de la formalització del contracte, sobre les clàusules de cancel·lació.

2. La cancel·lació efectuada per la persona usuària dins els 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions, llevat de pacte en contrari:

– Cancel·lació fins a 48 hores abans: es cobrarà el 100% de l’import de la reserva.

– Cancel·lació entre 10 i 2 dies abans: es cobrarà el 30% de l’import corresponent a la reserva ja efectuada.

Les anteriors penalitzacions no són d’aplicació quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.

3. La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es faci abans dels 10 dies anteriors a la data d’arribada, llevat pacte en contrari.

Rescabalament per renúncia de l’estada

La persona titular de l’establiment d’allotjament turístic està obligada a informar la persona o persones usuàries, abans de la realització del contracte, sobre la normativa aplicable en cas de renúncia de l’estada. Quan el client o clienta d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins la qual la tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar, llevat de pacte específic entre les parts.

POLITICA DE RESERVAS I CANCELACIONES CASTELLANO

Paga y señal por parte de las personas usuarias

Las personas titulares de los establecimientos de alojamiento pueden exigir a las personas usuarias que efectúen una reserva, un anticipo del precio que se entiende a cuenta del importe resultante de los servicios prestados.

En este sentido para formalizar la reserva en nuestro establecimiento Lotus Priorat, solicitamos un pago adelantado mínimo del 30% del precio total de la estancia.

Cancelación de la reserva

1. El establecimiento de alojamiento turístico está obligado a informar a la persona usuaria, antes de la formalización del contrato, sobre las cláusulas de cancelación.

2. La cancelación efectuada por el usuario dentro de los 10 días anteriores a la fecha de llegada da lugar a las siguientes penalizaciones, salvo pacto o acuerdo en sentido contrario:

– Cancelación hasta 48 horas antes: se cobrará el 100% del importe de la reserva.

– Cancelación entre 10 y 2 días antes: se cobrará el 30% correspondiente al pago de la reserva ya efectuado por el cliente.

Las anteriores penalizaciones no son de aplicación cuando la cancelación se produce por causa de fuerza mayor, debidamente acreditada.

3. El usuario tiene derecho a cancelar la reserva confirmada, sin penalización, siempre que se haga antes de los 10 días anteriores a la fecha de llegada, salvo pacto o acuerdo en sentido contrario.

Resarcimiento por renuncia de la estancia

La persona titular del establecimiento de alojamiento turístico está obligada a informar a la persona o personas usuarias, antes de la realización del contrato, sobre la normativa aplicable en caso de renuncia de la estancia.

Cuando el cliente o clienta de un establecimiento de alojamiento abandone la unidad reservada antes de la fecha hasta la cual la tenía reservada, la persona titular del establecimiento puede pedir hasta el equivalente al 50% del precio total de los servicios que queden por utilizar, salvo pacto específico entre las partes.